20160702_July2_51321.jpg
       
     
20160312_Yankton_2277.jpg
       
     
20160903_ArtSplash_6487.jpg
       
     
20160307_SB_2016_2008.jpg
       
     
20160312_Yankton_2181.jpg
       
     
20160312_Yankton_2324.jpg
       
     
20160312_Yankton_2394.jpg
       
     
20160317_Chicago_42001.jpg
       
     
20160903_ArtSplash_6352.jpg
       
     
20160717_Iowa_5865.jpg
       
     
20160903_ArtSplash_6368.jpg
       
     
       
     
Illuminating Disparity: PechaKucha 20x20
20160702_July2_51321.jpg
       
     
20160312_Yankton_2277.jpg
       
     
20160903_ArtSplash_6487.jpg
       
     
20160307_SB_2016_2008.jpg
       
     
20160312_Yankton_2181.jpg
       
     
20160312_Yankton_2324.jpg
       
     
20160312_Yankton_2394.jpg
       
     
20160317_Chicago_42001.jpg
       
     
20160903_ArtSplash_6352.jpg
       
     
20160717_Iowa_5865.jpg
       
     
20160903_ArtSplash_6368.jpg